εὐεργεσιῶν

εὐεργεσία
well-doing
fem gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Εὐεργεσίων — Εὐεργέσια neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • благодательство — БЛАГОДАТЕЛЬСТВ|О (3*), А с. Благодеяние: и инѣмъ же аще прѣставить твоѥю ст҃остию да отътоудѣ къ намъ иже въ никеи отъ ст҃хъ оц҃ь заповѣдании приидоуть канони. тебѣ издрѩдьно благодательство. тѣмь вьсѣмъ западьныимъ цр҃квамъ б҃жиѥю помощию… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • благодатьныи — (51) пр. Исполненный добра, блага: мы... противьныихъ бѣсъ. познахомъ къзни. искоушениѥмь же. и бл҃гдтьноумоу наоучихомъсѩ поданию. (τῆς χάριτος) КЕ XII, 263б; [же]лѣзо раж(ж)изаѥмо преобразоуѥтсѩ на огньныи блескъ. так(о) и оумъ освѣщаѥтсѩ ѡ(т)… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • благодатьство — БЛАГОДАТЬСТВ|О (4*), А с. 1.То же, что благодатиѥ: тъ не точью не ненавидить ре(ч). нъ и бл҃го творить досажающимъ. аще же и никако же се бывающеѥ равно. не точию ||=блг(д)тьства ради превъсходѩщаго. нъ и сана ради привеличьства. (τῆς εὐεργεσίας) …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • благодѣяниѥ — БЛАГОДѢ˫АНИ|Ѥ (76), ˫А с. 1.Доброе дело, благотворительность, благодеяние: Аште никоѥго же бл҃годѣ˫ани˫а отъ сего не приимали бышѩ. то въ приношен никако же бышѩ поминаѥмы. (εὐεργεσίας) Изб 1076, 133 об.; такожде и таковыи... кънигы коупѩи. аще… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • μικρότητα — και σμικρότητα, η (ΑΜ μικρότης και σμικρότης, Μ και μικρότητα [μικρός] η ιδιότητα τού μικρού, το να είναι κάποιος ή κάτι μικρός ή μικρό ως προς τις διαστάσεις ή την ποσότητα ή τη δύναμη («ἀνάγκη δὲ προαιρεῑσθαι τῶν εὐεργεσιών μὴ τὰς διὰ μικρότητα …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.